Báo cáo

Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý I năm 2019: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây  

Báo cáo thường niên năm 2018

Vui lòng xem hoặc download tại đây

Báo cáo Tài chính năm 2018 và CV giải trình biến động kết quả kinh doanh

Báo cáo Tài chính năm 2018: xem hoặc download tại đây. Giải trình biến động kết quả kinh doanh: xem hoặc download tại đây.

TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây. Bản đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội: xem tại đây. Chương trình Đại hội...

CBTT báo cáo tài chính quý 4/2018 và Báo cáo giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính quý 4/2018: xem hoặc download tại đây Báo cáo giải trình chênh lệch: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng 2018) và Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng 2018) : xem hoặc tải về tại đây Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh: xem hoặc tải về tại đây  

Báo cáo tài chính quí 1-2018 và Giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính quí 1-2018 , xem hoặc download tại đây Giải trình chênh lệch LNST, xem hoặc download tại đây

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017, xem hoặc download tại đây