Thông Báo

CBTT Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát Công ty

CBTT Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát Công ty: xem hoặc download tại đây

Điều lệ Công ty năm 2024

Điều lệ Công ty năm 2024: xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CBTT Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: xem hoặc download đây

Báo cáo tài chính quý 1/2024 và công văn giải trình BCTC

Báo cáo tài chính quý 1/2024: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình BCTC: xem hoặc download tại đây

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Khái

CBTT nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Khái: xem và download tại đây

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: Thư mời : xem hoặc download tại đây Chương trình Đại hội 2024: xem hoặc download tại đây Quy chế làm việc của Đại...

CBTT Nghị quyết HĐQT về các giao dịch với Bên có liên quan

CBTT Nghị quyết HĐQT về các giao dịch với Bên có liên quan: xem và download tâị đây