Năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 28/5/2022 tại TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (Mã CK: UPH) đã diễn ra thành công và bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027). Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua các Báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ III […]

CBTT Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

CBTT Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/5/2022

Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/5/2022: xem hoặc download tại đây

CBTT Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây

CBTT ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

CBTT ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027): xem hoặc download tại đây

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo mời họp: xem hoặc download tại đây Đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội: xem hoặc download tại đây Chương trình Đại hội: xem hoặc download...

CBTT về ngày ĐKCC xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán tham dự ĐHCĐ 2022

CBTT về ngày ĐKCC xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán tham dự ĐHCĐ 2022: xem hoặc download tại đây

CBTT về Ngày ĐKCC lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CBTT về Ngày ĐKCC lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây