Năm 2022

CBTT: Nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê

Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê: xem hoặc download tại đây

BCTC quý 3.2022 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính quý 3.2022: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (Sau kiểm toán) và công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (Sau kiểm toán) : xem hoặc download tại đây Công văn giải trình chênh lệch LNST: xem hoặc download tại đây

Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2022

Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2022: xem hoạc download tại đây

Báo cáo tài chính quý 2.2022 và Công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính quý 2.2022: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình chênh lệch LNST: xem hoặc download tại đây

CBTT Ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và năm 2022

CBTT Ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và năm 2022: xem hoặc download tại đây

CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 18 ngày 05/7/2022

CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 18 ngày 05/7/2022 xem hoạc download tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giao Phụ trách Kế toán Công ty

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giao Phụ trách Kế toán Công ty xem hoặc download tại đây