Hoạt động hội đồng quản trị

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng : 25/05/2020

Bản xác nhận tham dự – ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020, xem...

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Ngày đăng : 17/07/2019

Tài liệu đính kèm chi tiết: Giấy Đề nghị chuyển trả cổ tức năm 2018 bằng...

TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 25/03/2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây. Bản đăng...

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Ngày đăng : 01/03/2018

Vui lòng xem chi tiết hoặc download tại đây

Thông báo: Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

Ngày đăng : 16/12/2016

Nội dung “Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công...

Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày đăng : 03/10/2016

Nội dung thông báo: “Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ...

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương hương năm hoạt động năm 2016

Ngày đăng : 31/03/2016

Nội dung “Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015

Ngày đăng : 15/01/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015 xem chi tiết tại đây...

Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày đăng : 22/04/2015

Tờ trình phát hà nh cổ phiếu tăng vốn điều lệ...

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 Và Phương hướng 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Báo cáo hoạt động của hồi đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt...

Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Kế hoạch phân phối lợi nhuận...

Tờ Trình Thù Lao HĐQT, BKS năm 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ Trình Đai Hội Đồng Cổ Đông về việc Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm...