Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14:40 | 04/05/2022

Thông báo mời họp: xem hoặc download tại đây

Đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội: xem hoặc download tại đây

Chương trình Đại hội: xem hoặc download tại đây

Quy chế Đại hội: xem hoặc download tại đây

Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027): xem hoặc download tại đây

Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027): xem hoặc download tại đây

Báo cáo của Ban điều hành kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022: xem hoặc download tại đây

Tờ trình thông qua BCTC năm 2021: xem hoặc download tại đây

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: xem hoặc download tại đây

Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và KH 2022: xem hoặc download tại đây

Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027): xem hoặc download tại đây

THƯ ỨNG CỬ ĐỀ CỬ HĐQT: xem hoặc download tại đây

THƯ ỨNG CỬ ĐỀ CỬ BKS: xem hoặc download tại đây

SƠ YẾU LÝ LỊCH HĐQT: xem hoặc download tại đây

SƠ YẾU LÝ LỊCH BKS: xem hoặc download tại đây

Nghị quyết đạii hội 2022 – Dự thảo: xem hoặc download tại đây