Điều lệ và các Quy chế

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2021

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: xem hoặc download tại đây

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty 2021

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty: xem hoặc download tại đây

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021: xem hoặc download tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11: xem hoặc download tại đây

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Bản xác nhận tham dự – ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020, xem hoặc dowload tại đây. Chương trình Đại hội năm 2020: xem tại đây. Quy chế làm...

TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây. Bản đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội: xem tại đây. Chương trình Đại hội...

Điều lệ Công ty năm 2018 và Quy chế Quản trị Công ty

Điều lệ Công ty năm 2018, xem hoặc download tại đây Quy chế Quản trị Công ty, xem hoặc download tại đây.