Thông tin cổ đông

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành: xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành: xem hoặc download tại đây

CBTT Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát Công ty

CBTT Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát Công ty: xem hoặc download tại đây

Điều lệ Công ty năm 2024

Điều lệ Công ty năm 2024: xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CBTT Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: xem hoặc download đây

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: Thư mời : xem hoặc download tại đây Chương trình Đại hội 2024: xem hoặc download tại đây Quy chế làm việc của Đại...

CBTT Nghị quyết HĐQT về các giao dịch với Bên có liên quan

CBTT Nghị quyết HĐQT về các giao dịch với Bên có liên quan: xem và download tâị đây

CBTT nhận đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty

CBTT nhận đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty: xem hoặc download tại đây