Thông tin cổ đông

CBTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

Báo cáo tài chính quý 2/2023: xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết họp HĐQT ngày 05-07-2023

CBTT_Nghi_quyet_5.7__CBTT_Lựa chọn cty kiểm toán BCTC tại đây CBTT_Nghi_quyet_5.7__CBTT_Bo nhiem ke toan trưởng tại đây

CBTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 và công văn giải trình liên quan BCTC.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình liên quan BCTC: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây Đăng ký tham dự/ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây   Chương...

CBTT: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023: xem hoặc download tại đây