Thông tin cổ đông

CBTT về Ngày ĐKCC lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CBTT về Ngày ĐKCC lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: xem hoặc dowload tại đây

Nghị quyết HĐQT ngày 01-04-2022

Nghị quyết HĐQT ngày 01-04-2022: xem hoặc download tại đây

CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 18-10-2021

CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 18-10-2021: xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT ngày 28-09-2021

Nghị quyết HĐQT ngày 28-09-2021: xem hoặc download tại đây

CBTT nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty: xem hoặc download tại đây Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 05-08-2021

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 05-08-2021 xem hoặc download tại đây