Thông báo cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây Đăng ký tham dự/ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây   Chương...

CBTT: Nghị quyết HĐQT về thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT về thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây

BCTC quý 3.2022 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính quý 3.2022: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo mời họp: xem hoặc download tại đây Đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội: xem hoặc download tại đây Chương trình Đại hội: xem hoặc download...