Thông báo cổ đông

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: Thư mời : xem hoặc download tại đây Chương trình Đại hội 2024: xem hoặc download tại đây Quy chế làm việc của Đại hội: xem hoặc download tại đây Quy chế bầu cử BKS, HĐQT : xem hoặc download tại đây Thư ứng cử BKS : xem […]

CBTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây Đăng ký tham dự/ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây   Chương...

CBTT: Nghị quyết HĐQT về thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT về thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây

BCTC quý 3.2022 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính quý 3.2022: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây