Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

16:40 | 30/03/2023
 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây
 2. Đăng ký tham dự/ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây
  •   Chương trình thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây
 3. Qui chế bầu cử: xem hoặc download tại đây
  • Thư đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT: xem hoặc download tại đây
  • Sơ yếu lý lịch HĐQT: xem hoặc download tại đây
 4. Qui chế làm việc ĐHCĐ thường niên: xem hoặc download tại đây
 5. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và phương hướng 2023: xem hoặc download tại đây
 6. Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2023: xem hoặc download tại đây
 7. Báo cáo của Ban điều hành về KQSXKD 2022 và KH 2023: xem hoặc download tại đây
 8. Tờ trình đơn vị kiểm toán: xem hoặc download tại đây
 9. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS: xem hoặc download tại đây
 10. Tờ trình ký HĐ phân phối với OPC năm 2023: xem hoặc download tại đây
 11. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT năm 2023: xem hoặc download tại đây
 12. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS: xem hoặc download tại đây
 13. Nghị quyết đại hội 2023 – Dự thảo: xem hoặc download tại đây
 14. CBTT danh sách ứng viên HĐQT bầu bổ sung năm 2023: xem hoặc download tại đây