Tin Tức

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (Sau kiểm toán) và công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (Sau kiểm toán) : xem hoặc download tại đây Công văn giải trình chênh lệch LNST: xem hoặc download tại đây

Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2022

Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2022: xem hoạc download tại đây

Báo cáo tài chính quý 2.2022 và Công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính quý 2.2022: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình chênh lệch LNST: xem hoặc download tại đây

CBTT Ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và năm 2022

CBTT Ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và năm 2022: xem hoặc download tại đây

CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 18 ngày 05/7/2022

CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 18 ngày 05/7/2022 xem hoạc download tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giao Phụ trách Kế toán Công ty

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giao Phụ trách Kế toán Công ty xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty: xem hoặc download tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 28/5/2022 tại TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (Mã CK: UPH) đã diễn ra thành công và bầu ra HĐQT,...