Tin Tức

CBTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 và công văn giải trình liên quan BCTC.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình liên quan BCTC: xem hoặc download tại đây

CBTT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế : xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây Đăng ký tham dự/ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây   Chương...

CBTT: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT: Nghị quyết HĐQT về thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT về thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây