Báo cáo

Báo cáo tài chính quý 3.2023 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính quý 3.2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

CBTT: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023: xem hoặc download tại đây

BCTC quý 3.2022 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính quý 3.2022: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (Sau kiểm toán) và công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (Sau kiểm toán) : xem hoặc download tại đây Công văn giải trình chênh lệch LNST: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quý 1.2022 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 1.2022: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021: xem hoặc download tại đây