Báo cáo

Báo cáo tài chính quý 1/2024 và công văn giải trình BCTC

Báo cáo tài chính quý 1/2024: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình BCTC: xem hoặc download tại đây

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Khái

CBTT nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Khái: xem và download tại đây

Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quý 3.2023 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính quý 3.2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

CBTT: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023: xem hoặc download tại đây