Báo cáo

Báo cáo tài chính quý 3-2021 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 3-2021: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 1.2021 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 1.2021: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây

CBTT Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết họp Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2021: xem hoặc download tại đây Biên bản Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm...

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 xem hoặc download tại đây

Công văn giải trình và báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 3/2019 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý III -2019 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính xem hoặc download tại đây Công văn giải trình hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quý II -2019 và Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh.

Báo cáo tài chính quý II -2019: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh: xem hoặc download tại đây