Báo cáo

Báo cáo tài chính năm 2016 (Trước kiểm toán)

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016

Nội dung “Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn

Nội dung “Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn” xem chi tiết hoặc download tại đây

Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Báo cáo: Tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2016

Nội dung “Báo cáo: Tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quí I năm 2016

Nội dung “Báo cáo tài chính quí I năm 2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo: Thường niên năm 2015

Nội dung “Báo cáo: Thường niên năm 2015″ xem hoặc download tại đây