Năm 2017

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch quý IV/2017

Báo cáo tài chính quý IV/2017 xem hoặc download tại đây Báo cáo giải trình chênh lệch quý IV/2017 xem hoặc download tại đây  

Công bố thông tin

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. – tải hoặc xem chi tiết tại đây 2. Biên bản kiểm...

Tài liệu Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến văn bản

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại : Nghị quyết dự thảo Phiếu xin ý kiến cổ đông  

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT 10-2017

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Báo cáo giải trình biến động kết quả kinh doanh

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây