Báo cáo

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015

Nội dung “Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015” xem hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015

Nội dung “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015” xem hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính năm 2015

Nội dung “Báo cáo tài chính năm 2015” xem hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính quý 4 – 2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VAE