Báo cáo

Báo cáo tài chính năm 2017 và Giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính năm 2017, xem chi tiết hoặc download tại đây Giải trình chênh lệch LNST, xem chi tiết hoặc download tại đây  

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch quý IV/2017

Báo cáo tài chính quý IV/2017 xem hoặc download tại đây Báo cáo giải trình chênh lệch quý IV/2017 xem hoặc download tại đây  

Báo cáo giải trình biến động kết quả kinh doanh

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Xem chi tiết hoặc download tại đây