Nghị Quyết Đại Hội

CBTT Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây

CBTT Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết họp Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2021: xem hoặc download tại đây Biên bản Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm...

Công Bố Thông Tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019: xem và download tại đây Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019: xem và download tại đây  

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, xem chi tiết hoặc download tại đây 2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem chi tiết hoặc download tại đây