Báo cáo cổ đông

CBTT Nghị quyết HĐQT về các giao dịch với Bên có liên quan

CBTT Nghị quyết HĐQT về các giao dịch với Bên có liên quan: xem và download tâị đây

CBTT nhận đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty

CBTT nhận đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty: xem hoặc download tại đây

CBTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 và công văn giải trình liên quan BCTC.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình liên quan BCTC: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây

CBTT: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023: xem hoặc download tại đây