Báo cáo cổ đông

CBTT: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 và công văn giải trình liên quan BCTC.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình liên quan BCTC: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây

CBTT: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty: xem hoặc download tại đây Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty: xem hoặc download tại đây