Đại hội cổ đông

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2024

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2024: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 02-2024 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 02-2024: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024: xem hoặc download tại đây

Công văn đính chính Giấy ĐKKD

Công văn đính chính Giấy ĐKKD: xem hoặc download tại đây

Giấy đăng ký Kinh doanh lần thứ 19 ngày 06/6/2024

Giấy đăng ký Kinh doanh lần thứ 19 ngày 06/6/2024: xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành: xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành: xem hoặc download tại đây

CBTT Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát Công ty

CBTT Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát Công ty: xem hoặc download tại đây