Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11

Ngày đăng : 17/04/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11: xem hoặc download tại đây

Bài viết khác

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2021

Ngày đăng : 17/04/2021

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: xem hoặc download tại...

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty 2021

Ngày đăng : 17/04/2021

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty: xem hoặc...

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021

Ngày đăng : 17/04/2021

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021: xem hoặc download tại đây

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng : 25/05/2020

Bản xác nhận tham dự – ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020, xem...

TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 25/03/2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây. Bản đăng...

Điều lệ Công ty năm 2018 và Quy chế Quản trị Công ty

Ngày đăng : 06/04/2018

Điều lệ Công ty năm 2018, xem hoặc download tại đây Quy chế Quản trị Công ty,...

Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016)

Ngày đăng : 01/09/2016

Nội dung ” Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016) ” xem hoặc...