THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng : 25/05/2020

 1. Bản xác nhận tham dự – ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020, xem hoặc dowload tại đây.
 2. Chương trình Đại hội năm 2020: xem tại đây.
 3. Quy chế làm việc Đại hôi năm 2020: xem tại đây.
 4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019: xem tại đây.
 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019: xem tại đây
 6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020: xem tại đây.
 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2020: xem tại đây.
 8. Tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2020: xem tại đây.
 9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020: xem tại đây.
 10. Báo cáo của Ban điều hành năm 2020: xem tại đây.
 11. Nghị quyết Đại hội năm 2020 (bản dự thảo): xem tại đây.

Bài viết khác

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Tài liệu đại hội

Ngày đăng : 23/03/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: xem hoặc download tại đây Tài liệu...

CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng : 12/06/2020

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 : xem hoặc download tại đây Nghị quyết...

Thông Báo: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng : 23/03/2020

Bản Đăng ký tham dự- Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020: xem hoặc...

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 08/04/2019

Sáng ngày 05/04/2019, Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 đã tổ chức thành công...

Công Bố Thông Tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

Ngày đăng : 06/04/2019

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019: xem và download tại đây Nghị quyết Đại...

TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 25/03/2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây. Bản đăng...