THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

15:52 | 25/05/2020

 1. Bản xác nhận tham dự – ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020, xem hoặc dowload tại đây.
 2. Chương trình Đại hội năm 2020: xem tại đây.
 3. Quy chế làm việc Đại hôi năm 2020: xem tại đây.
 4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019: xem tại đây.
 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019: xem tại đây
 6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020: xem tại đây.
 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2020: xem tại đây.
 8. Tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2020: xem tại đây.
 9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020: xem tại đây.
 10. Báo cáo của Ban điều hành năm 2020: xem tại đây.
 11. Nghị quyết Đại hội năm 2020 (bản dự thảo): xem tại đây.