Năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020: xem hoặc download tại đây

CBTT Báo cáo tài chính quý 4.2020 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 4.2020 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 3/2020 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 3/2020 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020: xem hoặc download tại đây Công văn 354 Giải Trình Biến Động Kết Quả Kinh Doanh: xem hoặc download tại đây Công văn 355...

CBTT báo cáo tài chính quý 2/2020 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 2 – 2020 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây