Năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 xem hoặc download tại đây

Thông Báo: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Bản Đăng ký tham dự- Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020: xem hoặc dowload tại đây.

Công Bố Thông Tin: Báo cáo tài chính năm 2019 và Công văn giải trình.

Báo cáo tài chính năm 2019 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25: Phát khẩu trang phòng ngừa virus Covid- 19 cho NLĐ

“Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 đã phát khẩu trang y tế kháng khuẩn và Gel rửa tay khô tự sản xuất...