CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

15:22 | 31/05/2022

Ngày 28/5/2022 tại TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (Mã CK: UPH) đã diễn ra thành công và bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027). Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua các Báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022); Báo cáo kết quả sản xuất – Kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành cùng một số nội dung khác.

Đại hội thống nhất bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) với các thành viên sau:

  1. Hội đồng Quản trị:
  2. Bà Phạm Thị Xuân Hương
  3. Bà Phương Thanh Nhung
  4. Ông Nguyễn Văn Khái
  5. Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê
  6. Ông Trần Trí Đức
  7. Ban kiểm soát:
  8. Bà Nguyễn Thị Thủy
  9. Bà Lê Thị Ánh Nguyệt
  10. Bà Nguyễn Thu Thủy

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu Bà Phạm Thị Xuân Hương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu Bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Trịnh Xuân Vương – Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký.

Ông Đồng Văn Mạnh – Tổng Giám đốc: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD

Ông Tống Trần Hiệp – thay mặt HĐQT: Thông qua Tờ trình về số lượng và ứng cử viên bầu HĐQT, BKS

Các Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội

Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)