Hoạt động hội đồng quản trị

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Tài liệu đính kèm chi tiết: Giấy Đề nghị chuyển trả cổ tức năm 2018 bằng hình thức chuyển khoản. Giấy Uỷ quyền nhận cổ tức.

TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây. Bản đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội: xem tại đây. Chương trình Đại hội...

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Vui lòng xem chi tiết hoặc download tại đây

Thông báo: Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

Nội dung “Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty” xem hoặc xem chi tiết tâị đây