TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 25/03/2019
 1. Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây.
 2. Bản đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội: xem tại đây.
 3. Chương trình Đại hội năm 2019: xem tại đây.
 4. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị: xem tại đây.
 5. Báo cáo của Ban điều hành: xem tại đây.
 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019: xem tại đây.
 7. Tờ trình phản hồi lợi nhuận năm 2018: xem tại đây.
 8. Tờ trinh sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty: xem tại đây.
 9. Tờ trình phản hồi lợi nhuận và phân chia cổ tức: xem tại đây.
 10. Tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2019: xem tại đây.
 11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019: xem tại đây.
 12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội: xem tại đây.
 13. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2018: xem tại đây.

Bài viết khác

Báo cáo thường niên năm 2019

Ngày đăng : 03/04/2020

Báo cáo thường niên năm 2019 xem hoặc download tại đây

Công văn giải trình và báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Ngày đăng : 17/01/2020

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 xem hoặc download tại đây Công văn giải...

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 3/2019 và Công văn giải trình

Ngày đăng : 18/10/2019

Báo cáo tài chính quý III -2019 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem...

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và Công văn giải trình

Ngày đăng : 14/08/2019

Báo cáo tài chính xem hoặc download tại đây Công văn giải trình hoặc download...

Báo cáo tài chính quý II -2019 và Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh.

Ngày đăng : 19/07/2019

Báo cáo tài chính quý II -2019: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình...

Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019 và Công văn giải trình

Ngày đăng : 19/04/2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình:...

Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày đăng : 08/04/2019

Vui lòng xem hoặc download tại đây

Báo cáo Tài chính năm 2018 và CV giải trình biến động kết quả kinh doanh

Ngày đăng : 29/03/2019

Báo cáo Tài chính năm 2018: xem hoặc download tại đây. Giải trình biến động...

CBTT báo cáo tài chính quý 4/2018 và Báo cáo giải trình chênh lệch

Ngày đăng : 21/01/2019

Báo cáo tài chính quý 4/2018: xem hoặc download tại đây Báo cáo giải trình chênh...

Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng 2018) và Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh

Ngày đăng : 14/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng 2018) : xem hoặc tải về tại đây Báo cáo...

Báo cáo tài chính quí 1-2018 và Giải trình chênh lệch LNST

Ngày đăng : 20/04/2018

Báo cáo tài chính quí 1-2018 , xem hoặc download tại đây Giải trình chênh lệch...

Báo cáo thường niên năm 2017

Ngày đăng : 10/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017, xem hoặc download tại đây