Hoạt động hội đồng quản trị

Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Nội dung thông báo: “Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt” xem hoặc download tại đây

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương hương năm hoạt động năm 2016

Nội dung “Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương hương năm hoạt động năm 2016” xem hoặc tải về tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015 xem chi tiết tại đây  

Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tờ trình phát hà nh cổ phiếu tăng vốn điều lệ [pdf-light-viewer id=”292″ template=””]

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 Và Phương hướng 2015

Báo cáo hoạt động của hồi đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động 2015

Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2014

Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Tờ Trình Thù Lao HĐQT, BKS năm 2014

Tờ Trình Đai Hội Đồng Cổ Đông về việc Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014