Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ngày 21/06/2016

Ngày đăng : 22/06/2016

Nội dung “Nghị quyết ngày 21/06/2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quí I năm 2016

Ngày đăng : 11/05/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính quí I năm 2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo: Thường niên năm 2015

Ngày đăng : 10/04/2016

Nội dung “Báo cáo: Thường niên năm 2015″ xem hoặc download tại đây

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Ngày đăng : 05/04/2016

Nội dung “Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016”...

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

Ngày đăng : 05/04/2016

Nội dung “Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016” xem hoặc...

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015

Ngày đăng : 31/03/2016

Nội dung “Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015” xem hoặc tải về tại đây

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương hương năm hoạt động năm 2016

Ngày đăng : 31/03/2016

Nội dung “Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương...

Tài liệu Đại hội cổ đông 2016

Ngày đăng : 28/03/2016

Nội dung ” Tài liệu cổ đông 2016 ” xem hoặc download tại đây

Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty theo Luật...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty theo Luật...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua chủ trương khai thác bất động sản năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua chủ trương khai thác bất động sản năm...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016”...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015” xem hoặc...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ...

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015” xem hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày đăng : 14/03/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính năm 2015” xem hoặc tải về tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 năm 2015)

Ngày đăng : 01/03/2016

Nội dung “Điều lệ tổ chức và hoạt động” xem hoặc tải về tại...

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Ngày đăng : 29/02/2016

Giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự xem hoặc tải tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015

Ngày đăng : 15/01/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015 xem chi tiết tại đây...

Nghị quyết của Đại hội cô đông thường niên năm 2015

Ngày đăng : 26/04/2015

Nội dung “Nghị quyết của Đại hội cô đông thường niên năm 2015″ xem hoặc...

Biên bản họp Đại hội thường niên năm 2015

Ngày đăng : 26/04/2015

Nội dung “Biên bản họp Đại hội thường niên năm 2015″ xem hoặc download tại...