Quan hệ cổ đông

Thông báo: Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

Ngày đăng : 16/12/2016

Nội dung “Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công...

Thông Báo: Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng để làm thủ tục đăng ký giao dịch UPCOM

Ngày đăng : 18/11/2016

Nội dung ” Thông báo chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển...

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016

Ngày đăng : 14/11/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính  quí 3 năm 2016” xem hoặc download tại đây

Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày đăng : 03/10/2016

Nội dung thông báo: “Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ...

Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn

Ngày đăng : 09/09/2016

Nội dung “Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn” xem chi tiết hoặc...

Thông báo: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày đăng : 05/09/2016

Nội dung “Thông báo: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết...

Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016)

Ngày đăng : 01/09/2016

Nội dung ” Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016) ” xem hoặc...

Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng : 28/07/2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Thông báo cổ tức năm 2015

Ngày đăng : 28/07/2016

Nội dung “Thông báo cổ tức năm 2015” xem hoặc tải về tại đây Giấy ủy...

Báo cáo: Tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng : 05/07/2016

Nội dung “Báo cáo: Tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc...

Nghị quyết ngày 21/06/2016

Ngày đăng : 22/06/2016

Nội dung “Nghị quyết ngày 21/06/2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quí I năm 2016

Ngày đăng : 11/05/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính quí I năm 2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo: Thường niên năm 2015

Ngày đăng : 10/04/2016

Nội dung “Báo cáo: Thường niên năm 2015″ xem hoặc download tại đây

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Ngày đăng : 05/04/2016

Nội dung “Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016”...

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

Ngày đăng : 05/04/2016

Nội dung “Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016” xem hoặc...

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015

Ngày đăng : 31/03/2016

Nội dung “Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015” xem hoặc tải về tại đây

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương hương năm hoạt động năm 2016

Ngày đăng : 31/03/2016

Nội dung “Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương...

Tài liệu Đại hội cổ đông 2016

Ngày đăng : 28/03/2016

Nội dung ” Tài liệu cổ đông 2016 ” xem hoặc download tại đây

Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty theo Luật...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty theo Luật...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua chủ trương khai thác bất động sản năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua chủ trương khai thác bất động sản năm...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm...