Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý 3-2021 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 3-2021: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT ngày 28-09-2021

Nghị quyết HĐQT ngày 28-09-2021: xem hoặc download tại đây

CBTT nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty: xem hoặc download tại đây Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây

CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 05-08-2021

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 05-08-2021 xem hoặc download tại đây

CBTT về việc nhận đơn xin từ nhiệm của Ks.Nguyễn Chí Linh -Chủ tịch HĐQT

.CBTT về việc nhận đơn xin từ nhiệm của Ks.Nguyễn Chí Linh -Chủ tịch HĐQT xem hoặc download tại đây

CBTT Báo cáo quản trị Công ty (bán niên) năm 2021

Báo cáo quản trị Công ty (bán niên) năm 2021 xem hoặc download tại đây

CBTT Báo cáo tài chính quý 2-2021 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 2-2021 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây