Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Tài liệu đại hội

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: xem hoặc download tại đây Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021: xem hoặc download tại đây Đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội: xem hoặc download tại đây    

CBTT: Báo cáo tài chính năm 2020 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính năm 2020: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty xem hoặc download tại đây

CBTT Báo cáo tài chính quý 4.2020 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 4.2020 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây