Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 3/2019 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý III -2019 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính xem hoặc download tại đây Công văn giải trình hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quý II -2019 và Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh.

Báo cáo tài chính quý II -2019: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh: xem hoặc download tại đây

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Tài liệu đính kèm chi tiết: Giấy Đề nghị chuyển trả cổ tức năm 2018 bằng hình thức chuyển khoản. Giấy Uỷ quyền nhận cổ tức.