Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021: xem hoặc download tại đây

CBTT về Ngày ĐKCC lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CBTT về Ngày ĐKCC lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: xem hoặc download tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: xem hoặc dowload tại đây

Nghị quyết HĐQT ngày 01-04-2022

Nghị quyết HĐQT ngày 01-04-2022: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính năm 2021 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính năm 2021 : xem và download tại đây Công văn giải trình : xem hoặc downlaod tại đây

CBTT: Báo cáo quản trị năm 2021

Báo cáo quản trị năm 2021: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quý 4.2021 và Công văn giải trình kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính quý 4.2021: xem hoặc download tại đây Văn bản giải trình kết quả kinh doanh: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quý 3-2021 và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 3-2021: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây