Hoạt động hội đồng quản trị

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Ngày đăng : 01/03/2018

Vui lòng xem chi tiết hoặc download tại đây

Thông báo: Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

Ngày đăng : 16/12/2016

Nội dung “Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công...

Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày đăng : 03/10/2016

Nội dung thông báo: “Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ...

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương hương năm hoạt động năm 2016

Ngày đăng : 31/03/2016

Nội dung “Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015

Ngày đăng : 15/01/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015 xem chi tiết tại đây...

Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày đăng : 22/04/2015

Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ...

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 Và Phương hướng 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Báo cáo hoạt động của hồi đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt...

Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Kế hoạch phân phối lợi nhuận...

Tờ Trình Thù Lao HĐQT, BKS năm 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ Trình Đai Hội Đồng Cổ Đông về việc Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm...

Tờ Trình Kế Hoạch Phân Chia Lợi Nhuận 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc Kế hoạch lợi nhuận và phân chia...

Tờ Trình Thù Lao HĐQT, BKS năm 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ trình Đại Hội Cổ Đông về việc Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS...

Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán 2015

Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng...