Quan hệ cổ đông

Tờ trình ĐHĐCĐ: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016”...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015” xem hoặc...

Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ...

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015

Ngày đăng : 25/03/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015” xem hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày đăng : 14/03/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính năm 2015” xem hoặc tải về tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 năm 2015)

Ngày đăng : 01/03/2016

Nội dung “Điều lệ tổ chức và hoạt động” xem hoặc tải về tại...

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Ngày đăng : 29/02/2016

Giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự xem hoặc tải tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015

Ngày đăng : 15/01/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015 xem chi tiết tại đây...

Nghị quyết của Đại hội cô đông thường niên năm 2015

Ngày đăng : 26/04/2015

Nội dung “Nghị quyết của Đại hội cô đông thường niên năm 2015″ xem hoặc...

Biên bản họp Đại hội thường niên năm 2015

Ngày đăng : 26/04/2015

Nội dung “Biên bản họp Đại hội thường niên năm 2015″ xem hoặc download tại...

Tài liệu Đai hội cổ đông thường niên năm 2015

Ngày đăng : 25/04/2015

Nội dung “Tài liệu Đai hội cổ đông thường niên năm 2015” xem hoặc...

Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày đăng : 22/04/2015

Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ...

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 Và Phương hướng 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Báo cáo hoạt động của hồi đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt...

Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Kế hoạch phân phối lợi nhuận...

Tờ Trình Thù Lao HĐQT, BKS năm 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ Trình Đai Hội Đồng Cổ Đông về việc Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm...

Tờ Trình Kế Hoạch Phân Chia Lợi Nhuận 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc Kế hoạch lợi nhuận và phân chia...

Tờ Trình Thù Lao HĐQT, BKS năm 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ trình Đại Hội Cổ Đông về việc Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS...

Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán 2015

Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng...

Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý...

Báo cáo tài chính quý 4 – 2014

Ngày đăng : 15/04/2015

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng...