Tin Tức

Báo cáo: Tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2016

Nội dung “Báo cáo: Tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Nghị quyết ngày 21/06/2016

Nội dung “Nghị quyết ngày 21/06/2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quí I năm 2016

Nội dung “Báo cáo tài chính quí I năm 2016” xem hoặc download tại đây

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Nội dung “Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016” xem hoặc tải về tại đây Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem...

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

Nội dung “Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016” xem hoặc tải về tại đây

Tài liệu Đại hội cổ đông 2016

Nội dung ” Tài liệu cổ đông 2016 ” xem hoặc download tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 năm 2015)

Nội dung “Điều lệ tổ chức và hoạt động” xem hoặc tải về tại đây