Quan hệ cổ đông

Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông

Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015

Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên 2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty

Báo cáo tài chính quý 4 – 2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Báo Cáo: thường niên 2014

Nội dung ” Báo cáo thường niên 2014 ” xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VAE

Báo Cáo: tình hình hình quản trị Công ty năm 2014

Nội dung “Báo cáo tình hình hình quản trị Công ty năm 2014” xem hoặc download tại đây