Năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Tài liệu đại hội

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: xem hoặc download tại đây Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021: xem hoặc download tại đây Đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội: xem hoặc download tại đây    

CBTT: Báo cáo tài chính năm 2020 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính năm 2020: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty xem hoặc download tại đây