Năm 2021

CBTT: Báo cáo tài chính quý 1.2021 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý 1.2021: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình: xem hoặc download tại đây

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2021

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: xem hoặc download tại đây

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty 2021

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty: xem hoặc download tại đây

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021: xem hoặc download tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11: xem hoặc download tại đây

CBTT Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết họp Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2021: xem hoặc download tại đây Biên bản Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm...

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020: xem hoặc download tại đây