Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 08/04/2019

Sáng ngày 05/04/2019, Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 67 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, sở hữu 12.324.495/13.294.641 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,71% vốn điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Chí Linh- Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; (ii) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của năm 2019; (iv) Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và 2019, (v) Trình ĐHCĐ thông qua báo cáo thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019; (vi) Trình ĐHCĐ về bổ sung điều lệ công ty; (vii)  Ban kiểm soát thông qua tờ trình đơn vị kiểm toán của Công ty.

Ông Trịnh Việt Tuấn- Tổng giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Bà Trịnh Thị Minh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2018 đã hoàn thành đạt 120 tỷ đồng, tổng doanh thu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 là 140 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 3 tỷ đồng.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành phấn đấu thực hiện.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với các bước đi vững chắc, được cân nhắc cẩn trọng và phù hợp với từng giai đoạn, Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều bước chuyển đột phá mới trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh Dược phẩm, duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan và toàn diện trong năm nay.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội: 

Bài viết khác

Công Bố Thông Tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

Ngày đăng : 06/04/2019

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019: xem và download tại đây Nghị...

TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 25/03/2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây. Bản đăng...

THÔNG BÁO: Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 21/03/2019

  Bản đăng ký tham dự- Ủy quyền tham dự Đại hội, tải về tại đây

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày đăng : 31/03/2018

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, xem chi tiết hoặc download tại đây 2....

Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

Ngày đăng : 19/03/2018

Tài liệu Đại hội cổ đông 2018 gồm: 1.Thư mời Đại hội cổ đông 2018, xem...

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2018

Ngày đăng : 28/02/2018

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng : 27/03/2017

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng : 26/03/2017

Nội dung chi tiết xem hoặc download tại đây

Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng cử viên HĐQT và BKS

Ngày đăng : 22/03/2017

-Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng cử viên HĐQT download tại đây -Sơ yếu lý lịch...

Tài liệu Đại hội họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày đăng : 15/03/2017

Tài liệu Đại hội họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm (click...