Tờ Trình Thù Lao HĐQT, BKS năm 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ Trình Đai Hội Đồng Cổ Đông về việc Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014

5. to trinh thu lao HDQT, BKS nam 2014

Bài viết khác

TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 25/03/2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây. Bản đăng...

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Ngày đăng : 01/03/2018

Vui lòng xem chi tiết hoặc download tại đây

Thông báo: Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

Ngày đăng : 16/12/2016

Nội dung “Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công...

Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày đăng : 03/10/2016

Nội dung thông báo: “Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ...

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương hương năm hoạt động năm 2016

Ngày đăng : 31/03/2016

Nội dung “Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015

Ngày đăng : 15/01/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015 xem chi tiết tại đây...

Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày đăng : 22/04/2015

Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ...

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 Và Phương hướng 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Báo cáo hoạt động của hồi đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt...

Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2014

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Kế hoạch phân phối lợi nhuận...

Tờ Trình Kế Hoạch Phân Chia Lợi Nhuận 2015

Ngày đăng : 17/04/2015

Tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc Kế hoạch lợi nhuận và phân chia...