Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

Ngày đăng : 19/03/2018

Tài liệu Đại hội cổ đông 2018 gồm:

1.Thư mời Đại hội cổ đông 2018, xem hoặc download tại đây

2. Đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội, xem hoặc download tại đây

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT, xem hoặc download tại đây

4. Báo cáo Ban điều hành, xem hoặc download tại đây

5. Báo cáo hoạt động của BKS, xem hoặc download tại đây

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017, xem hoặc download tại đây

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018, xem hoặc download tại đây

8. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2018, xem hoặc download tại đây

9. Tờ trình đơn vị kiểm toán 2018, xem hoặc download tại đây

10. Tờ trình sửa đổi điều lệ 2018, xem hoặc download tại đây

11. Dự thảo điều lệ 2018, xem hoặc download tại đây

12. Tờ trình ban hành qui chế quản trị, xem hoặc download tại đây

13. Dự thảo qui chế quản lý Cty Dược TW25, xem hoặc download tại đây

14.Dự thảo Nghị quyết,

15. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán,

Bài viết khác

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày đăng : 31/03/2018

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, xem chi tiết hoặc download tại đây 2....

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2018

Ngày đăng : 28/02/2018

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng : 27/03/2017

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng : 26/03/2017

Nội dung chi tiết xem hoặc download tại đây

Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng cử viên HĐQT và BKS

Ngày đăng : 22/03/2017

-Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng cử viên HĐQT download tại đây -Sơ yếu lý lịch...

Tài liệu Đại hội họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày đăng : 15/03/2017

Tài liệu Đại hội họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm (click...

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng : 24/02/2017

Các tập tin đính kèm vui lòng xem hoặc download tại links bên dưới: Giấy đăng...

Thông báo cổ tức năm 2015

Ngày đăng : 28/07/2016

Nội dung “Thông báo cổ tức năm 2015” xem hoặc tải về tại đây Giấy ủy...

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Ngày đăng : 05/04/2016

Nội dung “Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016”...

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

Ngày đăng : 05/04/2016

Nội dung “Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016” xem hoặc...