Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

Ngày đăng : 19/03/2018

Tài liệu Đại hội cổ đông 2018 gồm:

1.Thư mời Đại hội cổ đông 2018, xem hoặc download tại đây

2. Đăng ký tham dự- ủy quyền tham dự Đại hội, xem hoặc download tại đây

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT, xem hoặc download tại đây

4. Báo cáo Ban điều hành, xem hoặc download tại đây

5. Báo cáo hoạt động của BKS, xem hoặc download tại đây

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017, xem hoặc download tại đây

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018, xem hoặc download tại đây

8. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2018, xem hoặc download tại đây

9. Tờ trình đơn vị kiểm toán 2018, xem hoặc download tại đây

10. Tờ trình sửa đổi điều lệ 2018, xem hoặc download tại đây

11. Dự thảo điều lệ 2018, xem hoặc download tại đây

12. Tờ trình ban hành qui chế quản trị, xem hoặc download tại đây

13. Dự thảo qui chế quản lý Cty Dược TW25, xem hoặc download tại đây

14.Dự thảo Nghị quyết,

15. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán,

Bài viết khác

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 08/04/2019

Sáng ngày 05/04/2019, Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 đã tổ chức thành công...

Công Bố Thông Tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

Ngày đăng : 06/04/2019

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019: xem và download tại đây Nghị...

TÀI LIỆU: Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 25/03/2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: xem tại đây. Bản đăng...

THÔNG BÁO: Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày đăng : 21/03/2019

  Bản đăng ký tham dự- Ủy quyền tham dự Đại hội, tải về tại đây

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày đăng : 31/03/2018

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, xem chi tiết hoặc download tại đây 2....

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2018

Ngày đăng : 28/02/2018

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng : 27/03/2017

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng : 26/03/2017

Nội dung chi tiết xem hoặc download tại đây

Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng cử viên HĐQT và BKS

Ngày đăng : 22/03/2017

-Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng cử viên HĐQT download tại đây -Sơ yếu lý lịch...

Tài liệu Đại hội họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày đăng : 15/03/2017

Tài liệu Đại hội họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm (click...